АНКЕТА

 
Ви благодариме за одвоеното време и за Вашата поддршка!

Ве молиме да нѐ поддржите со мала донација


 
Доколку сакате да бидете и дел од лидерскиот тим, Ве молиме испратете ни и
Ваша слика, биографија и линкови од Facebook и LinkedIn на contact@integra.org.mk